1. Definities
  1. In deze disclaimer worden de volgende definities gebruikt:
   1. loterijaanbieders.nl: de gebruiker van deze disclaimer: NVA ONLINE ADVERTISING B.V. handelend onder de naam “loterijaanbieders.nl”, gevestigd aan de Verlengde Velmolen 26 te Uden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 56458460;
   2. bezoeker: de bezoeker van de website;
   3. website: de website www.loterijaanbieders.nl, die door loterijaanbieders.nl wordt beheerd;
   4. provider: de provider van wie informatie staat op de website over pakketten en producten die de provider aanbiedt.
 1. Inhoud
  1. loterijaanbieders.nl behoudt zich het recht voor de op of via de webite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
  2. loterijaanbieders.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat en voor het gebruik van de diensten die via de website worden aangeboden.
 1. Intellectuele eigendomsrechten
  1. De intellectuele eigendomsrechten, databankrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie en database (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij loterijaanbieders.nl, bij haar licentiegever(s) of bij de provider. Het is de bezoeker niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van loterijaanbieders.nl, de website en de daarop aangeboden informatie te kopieëren, te publiceren, te verspreiden, aan te passen, te reproduceren of te distribueren.
  2. Het is niet toegestaan deze website na te bouwen, methodes, programma’s of robots te gebruiken die de data van de website of inhoud verzamelt.
  3. Het afdrukken van webpagina’s van de website is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.
 1. Aansprakelijkheid
  1. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend.
  2. loterijaanbieders.nl garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. loterijaanbieders.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand. loterijaanbieders.nl kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de inhoud van de website fouten en/of onvolkomenheden bevat.
 1. Links naar websites van derden
  1. Op de website staan links naar websites van providers, naar social media websites en naar websites van adverteerders. De bezoeker dient zich ervan bewust te zijn dat loterijaanbieders.nl geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van websites van derden. Zulke websites staan niet onder controle van loterijaanbieders.nl en loterijaanbieders.nl verschaft de links naar  websites van providers en naar social media websites uitsluitend als een dienst en/of een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door loterijaanbieders.nl in. Het gebruik van links naar websites van derden is voor risico van de bezoeker.
 1. Toepasselijk recht
  1. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.